ul. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń 43 843-43-34 mzw@muzeum.wielun.pl

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

DYREKTOR MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ

mgr Jan Książek

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
inż. Marzena Domagała

Księgowość
Agnieszka Kościarz

DZIAŁ HISTORII
mgr Jan Książek
mgr Marek Gogola

Dział historii gromadzi zabytki z zakresu numizmatyki, sfragistyki, ikonografii, rzemiosła, a także militaria, archiwalia oraz wszelkie pamiątki związane z historyczną przeszłością ziemi wieluńskiej. Zainteresowania naukowe tego działu obejmują głównie zagadnienia związane z powstaniem styczniowym, powstaniami śląskimi, okresem międzywojennym oraz II wojną światową, której Wieluń był pierwszą ofiarą. Wymienione problemy znajdują swe odbicie w charakterze stałej ekspozycji historycznej, jak również w charakterze zbiorów. Do najcenniejszych zabytków tego działu należy tzw. Biblia Brzeska, wydana w połowie XVI w. oraz oryginalne dokumenty królewskie z XVII w. Dział historii organizuje również wystawy czasowe i objazdowe, współpracuje blisko ze szkołami, muzeami, archiwami i instytucjami naukowymi.

DZIAŁ ETNOGRAFII
mgr Tomasz Spychała

Dział etnografii gromadzi różne przedmioty używane dawniej w rolnictwie i gospodarstwie domowym, wytwory i narzędzia pracy wiejskiego rękodzieła, elementy wieluńskiego stroju ludowego, zabytki dawnej i współczesnej sztuki ludowej, związane zwłaszcza z wierzeniami i tradycyjnymi obrzędami. Ponadto, dział dokumentuje wszelkie zjawiska i pozostałości kultury ludowej wsi wieluńskiej. Jego celem jest także rozwijanie i upowszechnianie rodzimej kultury wiejskiej, głównie poprzez organizowanie konkursów sztuki, pokazów instruktażowych, festynów, inscenizacji obrzędów i wystaw. Stała wystawa etnograficzna „Życie codzienne wsi wieluńskiej na początku XX w.” ukazuje różne dziedziny kultury ludowej, którą wzbogacają wyroby współczesne z zakresu zdobnictwa, kowalstwa artystycznego, rzeźby i plecionkarstwa. Przy muzeum znajduje się skansen pszczelarski figuratywnych uli kłodowych powstałych w wyniku konkursów rzeźbiarskich skierowanych do rzeźbiarzy ludowych ziemi wieluńskiej.

DZIAŁ EDUKACJI I PROMOCJI
mgr Magdalena Kopańska
mgr Wojciech Knaga

Dział edukacji i promocji organizuje, oferuje i udostępnia wystawy czasowe i  objazdowe, oprowadzanie grup wycieczkowych, lekcje muzealne, odczyty, sesje, konferencje, projekcje filmowe, konkursy, imprezy cykliczne i okolicznościowe, koncerty, gromadzi i udostępnia zbiory specjalistycznej biblioteki oraz oferuje pomoc w pisaniu prac dotyczących regionu. Dział koordynuje również współpracę ze szkołami i instytucjami kultury.

DZIAŁ ARCHEOLOGII
mgr Waldemar Golec

Dział archeologii jest wiodącym pod względem wielkości zbiorów oraz zakresu i intensywności badań naukowych, niejednokrotnie o znaczącej randze. Obszarem działania tego działu jest międzyrzecze górnej Prosny i Warty, czyli południowo-zachodnia część Polski środkowej. Badania archeologiczne prowadzone są zazwyczaj w ramach małych mikroregionów i obejmują głównie okres wpływów rzymskich oraz okres wczesnego średniowiecza. Wymieniony obszar był w tamtych czasach ważnym ośrodkiem produkcji żelaza. Stała wystawa archeologiczna „Pradzieje ziemi wieluńskiej” jest próbą rekonstrukcji stosunków osadniczych i kulturowych w międzyrzeczu górnej Prosny i Warty, począwszy od 12 000 lat p.n.e. po wiek XIV włącznie. Dział archeologii współpracuje z innymi muzeami i instytucjami naukowymi, organizuje wystawy czasowe i objazdowe, obozy naukowe, odczyty, seminaria i sesje.

DZIAŁ SZTUKI
dr Jarosław Eichstaedt

Dział sztuki zgromadził zróżnicowane muzealia z okresu od XVII do XXI wieku. Zasadniczą część zbiorów stanowi sztuka polska, w tym malarstwo XIX i XX wieku oraz rzemiosło artystyczne. Malarstwo reprezentują obrazy historyczne i współczesne. To przede wszystkim zespół portretów szlachty wieluńskiej, wzbogacony o kolekcje dziewiętnastowiecznych miniatur. Dzieła współczesne to w szczególności zbiór obrazów poplenerowych. Poza malarstwem w dziale sztuki gromadzone jest rzemiosło artystyczne, najwięcej eksponatów stanowią zabytkowe meble. W dziale sztuki zebrano także wiele przedmiotów dokumentujących obyczajowość dworską. Większość eksponatów działu sztuki znajduje się na stałej wystawie w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie.

PRACOWNIA PODSTAWOWEJ RENOWACJI/KONSERWACJI

Paweł Abramek

DZIAŁ GOSPODARCZY
Beata Czerwińska
Beata Kęsik
Tadeusz Mak
Przemysław Bucki

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie
oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

KIEROWNIK ODDZIAŁU
dr Jarosław Eichstaedt

DZIAŁ GOSPODARCZY
Anna Cieśla
Henryk Janas
Andrzej Smolnik

Lucyna Barcik

schemat

Skip to content